کلید دستگاهی پارت الکتریک

پریز توکار دربدار تابلویی با مغزی چینی‌